Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος το Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης με ΟΠΣ 5033816. Ανακοινώνεται ο πίνακας των 29 επιτυχόντων με αναλυτική βαθμολογία, καθώς και ο πίνακας απορριφθέντων. Σημειώνεται ότι συνολικά κατατέθηκαν ηλεκτρονικά 112 αιτήσεις. Εκ των αιτούντων κατέθεσαν φακέλους δικαιολογητικών οι 43, οι 29 εκ των οποίων ήταν πλήρεις.