Τίτλος: Δημιουργία Οικοσυστήματος Καινοτομίας για την Υποστήριξη των Ευκαιριών Απασχολησιμότητας Νέων Ταλέντων της Πληροφορικής στη Διασυνοριακή Περιοχή (Creating Innovation Ecosystem for Support of Employability Opportunities of IT Young Talents in the Cross-Border Region) | Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg – IPA CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

Ακρωνύμιο: InnoEcosystem 

Επικεφαλής εταίρος: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)

Εταίροι: 

  • Foundation for Sustainable Economic Development PREDA PLUS, Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας
  • Center for Development of the Vardar Planning Region, Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας

Κωδικός MIS: 5066867 

Κωδικός Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων: 2022ΕΠ40860006

Διαχειριστής: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας.

Αντικείμενο του έργου: Η ενίσχυση και η υποστήριξη της διασυνοριακής καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, μέσω της προσφοράς πληθώρας δυνατοτήτων και ευκαιριών σε νέα ταλέντα της πληροφορικής, αποτελούν αντικείμενο του έργου.

Ενδεικτικά, οι προσφερόμενες δυνατότητες και ευκαιρίες αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στη διασύνδεση / δικτύωση με επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται είτε να  απασχολήσουν νέα ταλέντα είτε να υποστηρίξουν τις επιχειρηματικές ιδέες αυτών, στην παροχή χώρων co-living/co-working για επιχειρηματίες, startups, αυτοαπασχολούμενους και ψηφιακούς νομάδες (digital nomads) και στην εφαρμογή διαφόρων προωθητικών ενεργειών (δράσεις δικτύωσης, δυνατότητες επαγγελματικής ενασχόλησης μέσω της ανάπτυξης ψηφιακού μητρώου ΙΤ οικοσυστήματος κ.ά.). 

Επιπλέον, στους στόχους του έργου συγκαταλέγεται η ενίσχυση της κουλτούρας που βασίζεται στην καινοτομία, μέσω της εφαρμογής νέων εργαλείων που οδηγούν σε απασχόληση των νέων, όπως: 

  • Δικτύωση νεοφυών επιχειρήσεων 
  • Εκδηλώσεις hackathon 
  • Ανταλλαγή εμπειριών μέσω τεχνολογικών βημάτων διαλόγου

 

Ιστότοπος έργου: https://www.innoecosystem-project.eu/